nv ren na hua er 电影名。

    那话儿,一个哑谜。

    王小波诗:“走在天空上,走在寂静里,而阴茎倒挂下来。”小波真正会讽刺性在中国的四面楚歌。会不会是午觉刚醒的灵感?

    英雄灵感略同。香港女导演黄真真,率纯女性的摄制组,走访全港近百位女性与男性,拍了《女人那话儿》与《男人这东西》。她回忆后者说:“当你亲眼看见一个活生生的男人,听到从他的口中告诉你的这些真相时,感觉实在来得强烈,或者这就是纪录片的力量吧。”

    无独有偶,三年前内地高校都翻演一部美国话剧,名字叫《阴道独白》。虽在南北几个城市公演,没看过与没听说过的人仍居多。

    记忆中一幕,亦是舞台上一幕:四五个中山大学中文系的女生手拉手,先翻唱了段《花木兰》,继用豫剧唱腔叫床:“啊——啊——啊——啊——”

    坐在四面楚歌围住的礼堂下面,心花怒放。

{var i = 0} {for p in reply}{if p != null} {var i = i+1} <table width="333" cellspacing="0" style="line-height:19px; border-bottom:1px #c0c0c0 dotted;"> <tr align="left" valign="top"> <td width="40">网友:</td> <td class="f02"> {if typeof p.content.split("\x0f")[0] != "undefined"} ${p.content.split("\x0f")[0].unescapeHTML().left(10)} {/if} </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td>词条:</td> <td class="f02"> {if typeof p.content.split("\x0f")[1] != "undefined"} ${p.content.split("\x0f")[1].unescapeHTML().left(10)} {/if} </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td>理由:</td> {if typeof p.content.split("\x0f")[2] != "undefined"} <td class="f02"> {if p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML().length > 40} ${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML().left(40)}...[<a style="cursor:pointer" onmousedown="showTip(${i})" onmouseout="hideTip(${i})">详细</a>] <div id="div_${i}" class="tips">${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML()}</div> {else} ${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML()} {/if} </td> {else} <td class="f02"></td> {/if} </td> </tr> <tr><td colspan="2" height="8"></td></tr> </table> <table cellspacing="0"><tr><td height="10"></td></tr></table> {/if}{/for} <table cellspacing="0" class="pagelist"> <tr> {if currPage != 1} <td width="8"> <img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt55.gif"/> </td> <td width="45"> <a href="javascript:Comment.Proxy.Page.createPage(${currPage-1})">上一页</a> </td> {else} <td width="8"><img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt55.gif"/></td> <td width="45"><span class="green">上一页</span></td> {/if} <td></td> {if currPage != totalPage} <td width="45" style="text-align:right"><a href="javascript:Comment.Proxy.Page.createPage(${currPage+1})">下一页</a></td> <td width="8"> <img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt56.gif"/></td> {else} <td width="45" style="text-align:right"><span class="green">下一页</span></td> <td width="8"><img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt56.gif"/></td> {/if} </tr> </table>
推荐人:
词条名称:
推荐理由:
 推荐理由字数请控制在300字以内
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2007 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有