feng huang wei shi 传媒集团名。

    不看电视,但看凤凰卫视。

    吉林家里收不到,上大学时在食堂能看。首都高校叫凤凰卫视为“鸟台”,不是难听的话。后来听去过鸟台的人说,鸟台很小,很寒酸。

    在暨南大学跟香港学生说起凤凰,他们承认这种普通话电视台,只有练习普通话时才看。几个香港中文大学的学生管它叫“中央二台”,他们注意商业上的老板,因为老板是北京人。

    媒体公信力反映其生命强弱。凤凰还要向上飞,做鸟,不飞则落。

feng shui 地理玄学。

    风水究竟是否迷信,不想深究。鲁迅以前说的,中国人迷信,要都起码迷信成广东人那样。他们是真信。在香港看到座神像,为不忘唯物主义的心理暗示,就在神脸上,左右各扇了一小耳光,周围的人都惊了。结果回到广州,因别的事被讹了笔钱。

    还是孔子老实:“敬鬼神而远之,可谓知矣。”

    香港看风水,台湾讲命理,内地谈星相,都是迷信天文地理。晋人郭璞谓:“气乘风则散,界水则止,古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。”所以风水的根,还是在道家,精、气、神都是炼丹家的概念。香港香火最旺的黄大仙祠,就是道观。有意思的是那所道观里还有孔子和观音。

    风水巫师在上古都是通神的,是知识体系的终结者。董仲舒就沿用这些维持儒家在汉朝皇帝前的地位。现在香港还有巫这种职业。

{var i = 0} {for p in reply}{if p != null} {var i = i+1} <table width="333" cellspacing="0" style="line-height:19px; border-bottom:1px #c0c0c0 dotted;"> <tr align="left" valign="top"> <td width="40">网友:</td> <td class="f02"> {if typeof p.content.split("\x0f")[0] != "undefined"} ${p.content.split("\x0f")[0].unescapeHTML().left(10)} {/if} </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td>词条:</td> <td class="f02"> {if typeof p.content.split("\x0f")[1] != "undefined"} ${p.content.split("\x0f")[1].unescapeHTML().left(10)} {/if} </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td>理由:</td> {if typeof p.content.split("\x0f")[2] != "undefined"} <td class="f02"> {if p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML().length > 40} ${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML().left(40)}...[<a style="cursor:pointer" onmousedown="showTip(${i})" onmouseout="hideTip(${i})">详细</a>] <div id="div_${i}" class="tips">${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML()}</div> {else} ${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML()} {/if} </td> {else} <td class="f02"></td> {/if} </td> </tr> <tr><td colspan="2" height="8"></td></tr> </table> <table cellspacing="0"><tr><td height="10"></td></tr></table> {/if}{/for} <table cellspacing="0" class="pagelist"> <tr> {if currPage != 1} <td width="8"> <img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt55.gif"/> </td> <td width="45"> <a href="javascript:Comment.Proxy.Page.createPage(${currPage-1})">上一页</a> </td> {else} <td width="8"><img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt55.gif"/></td> <td width="45"><span class="green">上一页</span></td> {/if} <td></td> {if currPage != totalPage} <td width="45" style="text-align:right"><a href="javascript:Comment.Proxy.Page.createPage(${currPage+1})">下一页</a></td> <td width="8"> <img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt56.gif"/></td> {else} <td width="45" style="text-align:right"><span class="green">下一页</span></td> <td width="8"><img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt56.gif"/></td> {/if} </tr> </table>
推荐人:
词条名称:
推荐理由:
 推荐理由字数请控制在300字以内
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2007 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有