ai jing 人名。

    上次听到艾敬唱歌是上个世纪的事,跨世纪,就这样一晃而过。

    艾敬后来说她不能老唱一首歌,所以这次受香港旅游发展局委托,唱《我的1997和2007》。不知为什么,不短点叫《我的2007》,那下一个十年唱《我的1997、2007和2017》。

    艾敬问得好,香港怎么那么香?她的回答是,因为那是美丽的购物天堂。果然是女人心中的香港。好意替她说明下,香港香,因为它是全球最自由经济体。

ai zai xiang gang 歌辑名。

    在驻港部队俱乐部,记者见到了士官刘涛。今年5月28日,刘涛刚刚出版了自己的首张专辑《爱在香港》。刘涛酷爱音乐,在驻港部队这几年创作了不少歌曲,一直梦想出一张个人专辑。为帮他圆这个梦,俱乐部领导专门为他腾出一个房间当创作室,政治部不仅帮他联系了音乐制作公司,还特批他两个星期的假到广州录音。(《解放军报》)

    2006年,素有“音乐鬼才”之称的香港著名作曲家刘家昌应香港民政事务局局长之邀,创作该歌曲,由陈奕迅、容祖儿、陈慧琳等香港歌星共同演唱。(CCTV)

    歌名无抢注,谁再写几首《爱在香港》也行。爱比恋大,香港比广岛大,那《爱在香港》会比《广岛之恋》更好听吧?

{var i = 0} {for p in reply}{if p != null} {var i = i+1} <table width="333" cellspacing="0" style="line-height:19px; border-bottom:1px #c0c0c0 dotted;"> <tr align="left" valign="top"> <td width="40">网友:</td> <td class="f02"> {if typeof p.content.split("\x0f")[0] != "undefined"} ${p.content.split("\x0f")[0].unescapeHTML().left(10)} {/if} </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td>词条:</td> <td class="f02"> {if typeof p.content.split("\x0f")[1] != "undefined"} ${p.content.split("\x0f")[1].unescapeHTML().left(10)} {/if} </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td>理由:</td> {if typeof p.content.split("\x0f")[2] != "undefined"} <td class="f02"> {if p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML().length > 40} ${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML().left(40)}...[<a style="cursor:pointer" onmousedown="showTip(${i})" onmouseout="hideTip(${i})">详细</a>] <div id="div_${i}" class="tips">${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML()}</div> {else} ${p.content.split("\x0f")[2].unescapeHTML()} {/if} </td> {else} <td class="f02"></td> {/if} </td> </tr> <tr><td colspan="2" height="8"></td></tr> </table> <table cellspacing="0"><tr><td height="10"></td></tr></table> {/if}{/for} <table cellspacing="0" class="pagelist"> <tr> {if currPage != 1} <td width="8"> <img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt55.gif"/> </td> <td width="45"> <a href="javascript:Comment.Proxy.Page.createPage(${currPage-1})">上一页</a> </td> {else} <td width="8"><img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt55.gif"/></td> <td width="45"><span class="green">上一页</span></td> {/if} <td></td> {if currPage != totalPage} <td width="45" style="text-align:right"><a href="javascript:Comment.Proxy.Page.createPage(${currPage+1})">下一页</a></td> <td width="8"> <img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt56.gif"/></td> {else} <td width="45" style="text-align:right"><span class="green">下一页</span></td> <td width="8"><img src="http://mat1.qq.com/news/images1/hkcd/bt56.gif"/></td> {/if} </tr> </table>
推荐人:
词条名称:
推荐理由:
 推荐理由字数请控制在300字以内
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2007 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有